Chcemy, aby nasze przedszkole było elementem wspierającym i uzupełniającym w wychowywaniu dziecka przez rodzica. Program przedszkola został opracowany w taki sposób aby był spójny z równoległym rozszerzaniem wiedzy i umiejętności wychowawczych jego opiekunów.

Nasz program opiera się o harmonijny rozwój dziecka w sześciu podstawowych obszarach poznawania świata przez dziecko:

1. Społecznym – bycie w grupie z poszanowaniem różnić rozwojowych, cech indywidualnych, rozwiązywanie konfliktów, stawianie granic, respektowanie norm i zasad, konsekwencja, szanowanie odrębności i indywidualności, komunikacja werbalna i niewerbalna, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

2. Emocjonalnym – stosowanie metody Porozumienia Bez Przemocy, wrażliwość na indywidualne potrzeby dziecka, akceptacja, rozpoznawanie i wyrażanie emocji, budowanie systemu wartości.

3. Intelektualnym – realizacja podstawy programowej (czytanie, pisanie, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, czynności samoobsługowe), edukacja ekologiczna, codzienne zajęcia z języka angielskiego, doświadczenia „mały naukowiec”, nauka różnych sposobów uczenia się (mapy myśli) i koncentracji (różne techniki pamięciowe), wspieranie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4. Zdrowotnym – zajęcia sportowe, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, dbanie o spędzanie jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu, posiłki przygotowane w oparciu o zdrową żywność, uczenie zdrowych nawyków stylu życia, troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, warsztaty kulinarne w których dzieci same uczą się przygotowywać zdrowe, zrównoważone posiłki, własny ogródek i wspólne uprawy, opieka pielęgniarki.

5. Wrażliwości artystycznej – wspólne czytanie bajek, rytmika, zajęcia z muzyki, śpiewanie, zajęcia plastyczne, wspomaganie w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień, tworzenie wspólnych przedstawień teatralnych, wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

6. Kultury i tradycji – rozbudzanie świadomości językowej dzieci i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, budowanie otwartości na różne kultury i społeczności, wspólne świętowanie różnych tradycji i zwyczajów (np. Dzień Ziemi, Dzień Dziadka/Babci, Dzień Mamy, Andrzejki, święta narodowe itp.), wyjazdy do teatru, liczne wycieczki m.in. do Muzeum Bajek Baśni i Opowieści, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Techniki, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ziemi, Dom Aktorów Weteranów w Skolimowie, Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa.

Dbamy o różnorodność i atrakcyjność edukacyjną dlatego oprócz zajęć programowych w placówce zapewniamy naszym podopiecznym szereg atrakcji na zewnątrz. Nic tak nie integruje, jak wspólne z dziećmi wycieczki i to szczególnie po tak pięknej okolicy. Nawiązaliśmy współpracę z Piaseczyńską Koleją Wąskotorową, która już dziś zaprasza na wyjątkowe i malownicze wycieczki na trasie Piaseczno – Złotokłos – Tarczyn, specjalnie dedykowane dla naszego przedszkola. Wycieczki to także wizyty w Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, naszych sąsiadów z Diamentowej. Wspólne z Rodzicami słuchanie bajek, baśni, opowieści. Wycieczki do Warszawy i odwiedzanie Muzeum Etnograficznego i edukacja międzykulturowa. Muzeum Techniki i Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Ziemi i edukacja przyrodnicza. To także uczestniczenie w piknikach ekologicznych i naukowych, Dzień Ziemi i Piknik Naukowy.

Integracja międzypokoleniowa również jest jednym z naszych założeń koncepcyjnych. Nawiązaliśmy współpracę z Domem Aktorów Weteranów w Skolimowie a to nasi sąsiedzi. Będziemy uczestniczyć w życiu kulturalnym domu, odwiedzając aktorów- seniorów z programem artystycznym i przedstawieniami w ramach projektu „ Przedszkolaki – Aktorom”.

W naszej metodologii posiłkujemy się ideą Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga (tzw. Nonviolent Communication, NVC). Dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach dziecka możliwe staje się nawiązanie prawdziwie bliskiego kontaktu emocjonalnego, a tym samym zmniejszenie ryzyka nieporozumień i konfliktów w relacjach. Opieramy się na aktywnym, empatycznym słuchaniu z głębokim współczuciem i nauce szczerego wyrażania siebie. Metoda polega na umiejętności nazywania emocji, budowania relacji interpersonalnych i konstruktywnego porozumiewania się.

Dzieci podczas zajęć w przedszkolu znajdują się pod stałą opieką specjalistów dziecięcych. Każda grupa oprócz opieki stałego wychowawcy ma zajęcia rozwojowe z psychologiem i logopedą. Oprócz tego oferujemy bezpośredni dostęp do innych specjalistów w ramach tzw. Gabinetów Specjalistów gdzie przyjmować będą m.in. Psycholog rozwojowy, Psychiatra dziecięcy, Integracja Sensoryczna, Lekarz pediatra, Fizjoterapeuta, Dietetyk, Prawnik czy Mediator rodzinny. Każdy nasz przedszkolak lub jego rodzic w ramach czesnego ma dostęp do jednej bezpłatnej wizyty w miesiącu u wybranego specjalisty.

Misją Fundacji Kierunek Rozwój jest edukacja i rozwój człowieka. Jesteśmy przekonani, że mały człowiek szczególnie potrzebuje dobrych i sprawdzonych wzorów edukacyjnych oraz harmonijnego, wielopłaszczyznowego i świadomego rozwoju, który zapewniamy.